Käyttöehdot

 

 

1. Käyttöehtojen soveltaminen

1.1 Soveltamisala

Rela.fi on Oy Verman Ab:n (y-tunnus 0699361-3, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) verkkopalvelu (jäljempänä ”Palvelu”), jonka avulla asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) voi kirjautua käyttämään Palveluntarjoajan ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden verkkopalveluita (”Sisältöpalvelut”) sekä käyttää Palveluun kuuluvia ominaisuuksia sekä saada tietoa Palveluntarjoajan tuotteista ja palveluista.

Palvelun käyttö edellyttää, että Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Rekisteröitymällä Palveluun Asiakas tiedostaa, että Palveluntarjoaja voi käyttää Palvelun ja Sisältöpalveluiden kautta kerättyjä tietoja (myös henkilötietoja) tuotekehitykseen, käyttäjäkokemuksen personointiin ja mainosten ja markkinoinnin kohdentamiseen.

1.2 Muut sovellettavat ehdot

Sen lisäksi mitä näissä Käyttöehdoissa on sanottu, Asiakas sitoutuu noudattamaan kunkin Sisältöpalveluiden käyttö- ja/tai tilausehtoja sekä Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat Käyttöehdot, Sisältöpalveluiden käyttö- ja/tai tilausehdot ovat luettavissa Palveluntarjoajan kotisivuilla ja/tai muutoin Palvelun yhteydessä.

2. Käyttöoikeus

Rekisteröityessään Palveluun ja luodessaan Rela.fi-tilin (jäljempänä ”Tili”) Asiakas saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä “Asiakastiedot”), joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita salasanalla suojattu asiakaskohtainen tunnus Palvelun käyttämistä varten. Rekisteröityessään Palveluun Asiakas vakuuttaa, että hän on täysivaltainen Palveluun rekisteröitymiseksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia vaadittuja Asiakastietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Asiakas ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

Asiakas saa Palveluun tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakkaalla ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Palveluntarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten. Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Asiakkaan Palveluntarjoajalta käyttöönsä saamat tunnukset (kuten käyttäjätunnukset ja salasanat) ovat asiakaskohtaisia eikä Asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Jos tunnisteet joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä Palveluntarjoajalle tai Palvelun asiakaspalveluun. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Asiakkaan pääsy Palveluun välittömästi saatuaan tiedon siitä, että tunnisteet ovat joutuneet kolmannen haltuun tai kadonneet. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, Asiakkaasta, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät. Palveluntarjoaja voi vaihtaa tietyissä tilanteissa tunnisteet myös Asiakkaan pyynnöstä.

Asiakas vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää tai päättää Tilin käyttöoikeus, mikäli Asiakas toimii näiden Käyttöehtojen vastaisesti. Palveluntarjoajalla on myös oikeus päättää Tilin käyttöoikeus, mikäli Asiakas ei ole kirjautunut Tililleen viimeisen kahdeksantoista (18) kuukauden aikana. Tilin käyttöoikeuden päättämisestä pyritään ilmoittamaan Asiakkaalle etukäteen.

3. Palvelun toimittaminen

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä (mukaan lukien linkit kolmansien tahojen verkkosivuille) tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta sen itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoajalla on oikeus olla julkaisematta tai poistaa Palvelusta aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai on vahingollista tai haitallista Palveluntarjoajalle, Asiakkaalle tai kolmannelle taholle.

Palvelu sisältöineen on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluntarjoajalla tai muilla Palveluun sisältöä tuottavilla tahoilla. Palveluntarjoaja pidättää kaikki oikeudet Palveluun, ellei Palvelussa ole toisin mainittu. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla. Palvelun sisällön tai sen osan muu saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

4. Asiakastiedot

Palveluntarjoaja ja Sisältöpalveluiden tarjoajat käsittelevät Asiakastietoja sekä muita Asiakkaan henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, sekä Sisältöpalvelukohtaisen tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietosuojaseloste on löydettävissä Palvelun verkkosivuilta.

5. Vastuunrajoitus

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Asiakkaalle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

6. Muuta

6.1 Ehtojen ja sopimuksen voimassaolo

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 19.11.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden Käyttöehtojen mukainen sopimus astuu voimaan, kun Asiakas ottaa Rela.fi-tilin käyttöön. Sopimus voidaan päättää välittömin vaikutuksin, mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusta olennaisella tavalla. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä. Sopimuksen päättyessä Asiakkaan sopimusrikkomuksen johdosta Palveluntarjoajalla on oikeus olla antamatta Asiakkaalle uutta käyttöoikeutta.

6.2 Sopimuksen ja käyttöoikeuden siirto

Asiakkaalla ei ole oikeuttaa luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä sopimus toiselle Verman konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Palvelussa.

6.3 Muutokset

Palveluntarjoaja on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan Palvelun sisältöä, toimintaa sekä näitä Käyttöehtoja Palvelun kehittämiseksi ja muusta tarpeellisesta syystä. Muutokset tulevat voimaan kun Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä Palveluun liittyvällä www-sivulla ja/tai sovelluksessa ja ehdot ovat olleet Palvelussa viikon nähtävillä.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttöehtoja lainsäädännön, valuuttakurssien, verojen ja muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä ennalta arvaamattomista, Palveluntarjoajan vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista johtuen. Muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä.

6.4 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla.

6.5 Palveluntarjoajan yhteystiedot

Oy Verman Ab
Kauppakaari 2
04200 KERAVA

info@verman.fi